Derneğin Amacı ve Kapsamı

Dernek, İzmir ve Ege Bölgesi'ndeki kamu ve vakıf üniversitelerinin ilgili fakültelerindeki iktisat, işletme, finans mühendisliği, dış ticaret ve finansman, bankacılık ve finans gibi ya da farklı adlarla tanımlanan bölümlerin finansal iktisat, para teori ve politikası, para-banka, işletme finansmanı ve yönetimi, risk yönetimi, finans tarihi, sermaye piyasaları ve sigortacılık gibi alanlarında çalışan öğretim elemanları ile Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sigortacılık Kanunu ile Finansal Kiralama, Factoring ve Finansman Şirketleri Kanunu gibi ilgili mevzuatlar kapsamında finans piyasalarında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurumu (SPK), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve benzeri finans alanlarındaki kamu kurumlarında çalışanların yanı sıra özel ve kamu sektöründeki işletmelerin finans bölümlerinde çalışan finansçıları bir araya getirmek, mesleki birlik ve dayanışmalarını gerçekleştirmeye yönelik etkinlikler ile aşağıdaki çalışma konuları ve biçimlerine yönelik faaliyetlerde bulunmak amacını gütmekte ve kapsamaktadır.

 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 

Derneğin amacını gerçekleştirebilmek için yapacağı çalışma konuları şunlardır:

1- Dernek faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapabilmek için araştırma merkezleri, akademi ve enstitü gibi kuruluşları kurmak ve geliştirmek,

2- Kurs, seminer, konferans, panel, kongre, çalıştay gibi yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar ve eğitim çalışmaları düzenlemek,

3- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, kullanmak, aracı olmak, arşiv ve dokümantasyon merkezi oluşturmak, faaliyet ve çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, mesleki dergi yayınlamak ve/veya çıkarmak, farklı mesleki dergilere yazı, rapor, görüş ve benzeri faaliyetlerle destek vermek ve bütün bu yazılı ve basılı çalışma ve faaliyetlerini elektronik ortamda da (web sitesi, e-kitap, e-bülten, e-üyelik ve benzerleri gibi) yapmak veya yaptırtmak,

4- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereç ile demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından ayni ve nakdi bağış kabul etmek,

6- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, bu doğrultuda olmak üzere İzmir ve Ege Bölgesinde ve hatta Türkiye'de yatırım yapacak yerli ve yabancı yatırımcılara, işletmelere finansal raporlar ve görüşler hazırlamak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,

7- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal ve benzeri sosyal dinlenme ve bakımevi tesisleri açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, işletmek veya işlettirmek,

8- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler ve benzerlerini düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, yaptığı ve/veya yapacağı çalışmalarında fikri mülkiyet hakları tesis etmek ve kullanmak,

10- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak

11- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12- Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, finans piyasalarındaki kurum, kuruluş ve birliklerden, işçi ve işveren sendikalarından, oda ve benzeri meslekî kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

13- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

14- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

15- Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

16- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

17- Gerekli görülen yerlerde Finans Arşivi ile Finans Müzesi açmak ve/veya açılması için çalışmalar yapmak,

18- İzmir ve Ege Bölgesindeki finansal çalışmaları, çalışanları ve kurumsallaşmayı desteklemek amacıyla lobi ve lobicilik çalışmalarını yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde yapmak,

19- Üniversitelerde finansal iktisat, finansman, para-banka, sigortacılık, bankacılık ve finans, uluslararası finansman, finans mühendisliği ve benzeri alanlarda bölümler açılmasına yönelik her türlü çalışmaları yapmak ve gerekli destekleri vermek, üniversite öğrencileri arasında ve finans piyasalarında faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve kamu kurumlarında çalışanlar ile kamu ve özel sektör işletmelerinin finans bölümlerinde çalışanlara yönelik ödüllü/ödülsüz yarışmalar düzenlemek ve benzeri çalışmalar yapmak, finans alanında yüksek öğrenim gören başarılı ve liyakatli lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine Dernek Burs Yönetmeliği kapsamında burs olanakları sağlamak,

20- Finans mesleğinin tanımlanması, tanınması ve bir meslek odası olarak Türkiye Finansçılar Odası'nın kuruluşu için gerekli çalışmaları yapmak,

21- Amacın gerektirdiği ve ona uygun diğer etkinlikleri yapmak.